Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ทศบาลตำบล บ้านแซว
เขต/อำเภอ เชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ต.บ้านแซว  ซอย -  ถนนเชียงแสน-เชียงของ  แขวง/ตำบล บ้านแซว
เขต/อำเภอ เชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  57150
  พื้นที่
 
209
13,0625
  ตร.กม.
ไร่
 
  ประชากรทั้งหมด 11,747   คน  
    - ชาย 5,918   คน  
    - หญิง 5,829   คน
 
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  วันที่เลือกตั้ง/แต่งตั้ง: 01/12/2556    วันที่หมดวาระ: 30/11/2560
  จำนวนพนักงาน
 
- นายก/รองนายก 3 คน
- เลขานุการ/ที่ปรึกษา 2 คน
- สมาชิกสภา อปท. 9 คน
- รวมฝ่ายการเมือง 16 คน
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 14 คน
- ข้าราชการครู 9 คน
- ลูกจ้างประจำ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) 1 คน
- พนักงานจ้าง 15 คน
- พนักงานจ้าง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) 5 คน
- ข้าราชการครู(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) 7 คน
- รวมฝ่ายประจำ 45 คน          เทศบาลตำบลบ้านแซว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์   2540  ซึ่งในขณะนั้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว  และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านแซว  เมื่อวันที่  6  กันยายน  2556  
          ราษฎรในพื้นที่ ประกอบด้วยชนชาวพื้นเมือง ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 14 และหมู่ 15 สันนิษฐานว่าอพยพมาจากจังหวัดลำปาง ซึ่งเจ้าบุญวาทย์ ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าราชบุตรเมืองลำปาง  ได้คุมกำลังคนประมาณ 500 คน มารักษาเมืองเชียงแสน เพื่อป้องกันพวกเงี้ยว ที่กำลังก่อการร้ายอยู่ในขณะนั้นและกำลังส่วนหนึ่งอาจจะเห็นว่าลักษณะภูมิประเทศบริเวณบ้านแซว หมู่ 1 ในปัจจุบันเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพด้านการเกษตร จึงชักชวนญาติพี่น้อง อพยพเข้ามาอยู่ ต่อมาจึงมีราษฎรอพยพเข้ามาตั้งรกรากเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งบนพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำโขงและพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา
 

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th