Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ทศบาลตำบล บ้านแซว
เขต/อำเภอ เชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ต.บ้านแซว  ซอย -  ถนนเชียงแสน-เชียงของ  แขวง/ตำบล บ้านแซว
เขต/อำเภอ เชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  57150
  พื้นที่
 
209
13,0625
  ตร.กม.
ไร่
 
  ประชากรทั้งหมด 11,645   คน  
    - ชาย 5,915   คน  
    - หญิง 5,730   คน
 
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  วันที่เลือกตั้ง/แต่งตั้ง: 01/12/2556    วันที่หมดวาระ: 30/11/2560
  จำนวนพนักงาน
 
- นายก/รองนายก 3 คน
- เลขานุการ/ที่ปรึกษา 2 คน
- สมาชิกสภา อปท. 11 คน
- รวมฝ่ายการเมือง 16 คน
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 15 คน
- ข้าราชการครู 7 คน
- ลูกจ้างประจำ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) 2 คน
- พนักงานจ้าง 8 คน
- พนักงานจ้าง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) 6 คน
- ข้าราชการครู(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) 7 คน
- รวมฝ่ายประจำ 45 คนโดยแต่เดิมนั้นมีการปกครองเป็นสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ต่อมาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นเทศบาลตำบล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 กระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล เทศบาลตำบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งและรองนายกเทศมนตรีสองคนทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยจำนวนสมาชิก 11 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินายกเทศมนตรีมาจากกการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล เทศบาลตำบลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความสะอาด สร้างบำรุงถนนและท่าเรือ ดับเพลิงและกู้ภัย จัดการศึกษาให้บริการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และรักษาวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังอาจจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th