Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 
1. สภาพทั่วไป
เทศบาลตำบลบ้านแซว ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบ้านแซว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
 2540 ตาม พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 40 และมาตรา 41 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไปเล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539  และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านแซว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.2556 ปัจจุบันมีสำนักงานที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านแซวกลาง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ราษฎรในพื้นที่ประกอบด้วย ชนชาวพื้นเมือง ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 14 และหมู่ 15 สันนิษฐานว่าอพยพมาจากจังหวัดลำปาง ซึ่งเจ้าบุญวาทย์ ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าราชบุตรเมืองลำปางได้คุมกำลังคนประมาณ 500 คน มารักษาเมืองเชียงแสน เพื่อป้องกันพวกเงี้ยว ที่กำลังก่อการร้ายอยู่ในขณะนั้นและกำลังส่วนหนึ่งอาจจะเห็นว่าลักษณะภูมิประเทศบริเวณบ้านแซว หมู่ 1 ในปัจจุบันเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพด้านการเกษตร จึงชักชวนญาติพี่น้อง อพยพเข้ามาอยู่ ต่อมาจึงมีราษฎรอพยพเข้ามาตั้งรกรากเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งบนพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำโขงและพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา และพื้นที่ตามภูเขาสูง ตามภูเขายังมีชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 4 บ้านห้วยกว๊านหมู่ 9 บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ 12 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ 13 และยังมีชาวจีนห่อซึ่งเป็นอดีตทหารจีนคณะชาติ ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 ได้อพยพเข้ามาอยู่พื้นที่บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 แต่เดิมพื้นที่ตำบลบ้านแซว อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเชียงแสนทั้งหมด เมื่อ พ.ศ. 2529 จึงแยกเขตการปกครองตำบลขึ้นใหม่ คือ ตำบลแม่เงิน ในช่วงปี พ.ศ.2508 – 2523 ตำบลบ้านแซวเป็นพื้นที่เขตสีชมพูที่มีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนีสต์ มีการใช้กำลังเข้าปราบปรามทำให้สูญเสียกำลังทั้งสองฝ่าย จนในปี พ.ศ. 2514 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประหยัด สมานมิตร ถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่บ้านห้วยกว๊าน หมู่ 9 เนื่องจากเดินทางมารับผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่ จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้การพัฒนาในตำบลบ้านแซว เป็นไปอย่างล่าช้า จนในที่สุดสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ได้ประกาศใช้นโยบาย 66/23 โดยใช้การเมืองนำทหาร เหตุการณ์จึงสงบลง และได้รับการพัฒนาตามสมควรตั้งแต่นั้นมา
 
 1.1   ที่ตั้ง
                เทศบาลตำบลบ้านแซว มีที่ตั้งที่ทำการชั่วคราว  ณ  อาคารศาลาอเนกประสงค์บ้านแซวกลาง  หมู่ที่  14 ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย    มีพื้นที่รับผิดชอบ   จำนวน  15  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย ชนชาวพื้นเมือง  จำนวน  9  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านแซว  หมู่ที่ 1  บ้านทุ่ง  หมู่ที่ 2  บ้านท่าขันทอง  หมู่ที่ 3  บ้านป่าตึง   หมู่ที่  5  บ้านเกาะผาคำ  หมู่ที่  6  บ้านสบกก  หมู่ที่  7  บ้านสวนดอก  หมู่ที่  8   บ้านสันทรายกองงาม  หมู่ที่  10   บ้านแซวกลาง  หมู่ที่ 14  บ้านหัวกว้าน  หมู่ที่ 15  ชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า  จำนวน  4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่  4  บ้านห้วยกว๊าน หมู่ที่ 9  บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ที่ 12  บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 13 และอดีตทหารจีนคณะชาติ  กองพล  93  จำนวน 1 หมู่บ้าน คือบ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 โดยพื้นที่ตำบลห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันออกของอำเภอ ระยะทาง 10  กิโลเมตร   ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย  ระยะทาง  74  กิโลเมตร
 
https://www.google.co.th/maps/@20.2552169,100.1777231,889m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!7m1!2e1?hl=th
 
1.2  เนื้อที่
เทศบาลตำบลบ้านแซว  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  209  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  130,625   ไร่
 
1.3  ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา  ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำกกและแม่น้ำโขง  มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน  บ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ  และอีก  5  หมู่บ้าน  ซึ่งเป็น   ชาวไทยภูเขา  ตั้งอยู่บนภูเขาสูงด้านทิศใต้ของตำบลในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ  สบกกฝั่งขวา  มีแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญ  ได้แก่ลำห้วยแม่แอบ  ร่องขุ่น  ลำน้ำบง  แม่น้ำกก  หนองน้ำ แม่น้ำห้วยกว้าน และแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งดินแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและตำบลแม่เงิน  อำเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงรายโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ำกกบรรจบแม่น้ำโขง  บริเวณพิกัด  PC    197386   ไปทางทิศตะวันออก ตาม  แม่น้ำโขงถึงบริเวณพิกัด  PC  249460 ไปทางทิศใต้   ตามลำเหมืองหนองเรือถึงหนองเรือเรียบริมหนองเรือทางด้านทิศตะวันออกไปถึงลำน้ำร่องขุ่น  บริเวณพิกัด  PC  264446  ไปทางทิศตะวันออกตาม  ลำเหมืองสาธารณะถึงถนนทางหลวงหมายเลข 1129 บริเวณพิกัด  PC  281444    ไปตามลำเหมือง  บริเวณพิกัด  PC  286440   สิ้นสุดที่เชิงเขา  บริเวณพิกัด  PC     297432
             รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ   ๒๓   กิโลเมตรทิศตะวันออก
 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลแม่เงิน   อำเภอเชียงแสน   และตำบลสถาน    อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเชิงเขาบริเวณพิกัด  PC   297432 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามสันเขาดอยกู่ผ่านเนิน   577  ถึงบริเวณพิกัด   PC    277415  ไปทางทิศใต้ตามสันเขา   ผ่านเนิน  611  บริเวณพิกัด PC   270385  ข้ามห้วยยาบน้อย  ผ่านเนิน  593  บริเวณพิกัด  PC   316387  เนิน   843   เนิน    943  ถึงดอยหัวกว๊าน  เนิน   1062  บริเวณพิกัด  PC    344378  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    บริเวณพิกัด  PC    367352
 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ    22  กิโลเมตร
ทิศใต้    ติดต่อกับตำบลโชคชัย  กิ่งอำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันดอยผาตื้น  เนิน    641  บริเวณพิกัด  PC   367325 ไปทางทิศตะวันออก –เฉียงเหนือตามลำน้ำแอบหลวง  โดยถือแนวกึ่งกลางลำน้ำแอบหลวงเป็นแนวเบ่งเขต  ผ่านถนนสายแม่แอบถึงบ้านขุนแม่บงบริเวณพิกัด  PC    279328 ไปตามลำน้ำแม่แอบหลวง  สิ้นสุดบริเวณพิกัด  PC    261340
รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ   15  กิโลเมตร
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลหนองป่าก่อ  กิ่งอำเภอดอยหลวง และตำบลเวียง  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรายโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำน้ำแม่แอบหลวง  บริเวณพิกัด  PC     261340  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามสันเข้าผ่านเนิน    586  บริเวณพิกัด  PC   249382  ไปทางทิศตะวันตกตามช่องเขาระหว่างเนิน    649   กับเนิน   839  ไปตามลำห้วยธรรมชาติ  บริเวณพิกัด  PC  227346   ตามแนวทางเกวียนถึงร่องแม่น้ำบงบริเวณพิกัด   PC     200358  โดยถือกึ่งกลางแม่น้ำบงเป็นแนวแบ่งเขต   ถึงแม่น้ำบงบรรจบลำเหมืองสาธารณะกับถนนลูกรัง  ด้านทิศใต้ของรั้วโรงเรียน  ประมาณ    20  เมตร  ไปทางทิศใต้  ตามถนนลูกรังบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข    1271  บริเวณพิกัด  PC    197357 ไปทางทิศตะวันตกตามสันเนิน  409   และเนิน 396 ไปทางทิศ      ตะวันตกบรรจบกับร่องน้ำห้วยทรายโดยถือกึ่งกลางลำห้วยเป็นแนวแบ่งเขตไปบรรจบกับแม่น้ำกก  บริเวณพิกัด  PC   178368 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามละน้ำกก สิ้นสุดที่แม่น้ำกกบรรจบแม่น้ำโขง  บริเวณพิกัด  PC    197386
             รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ   ๑๙   กิโลเมตร
 
1.4 จำนวนหมู่บ้าน
การปกครองแบ่งออกเป็น  15 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ผู้นำ ตำแหน่ง
1 บ้านแซว นายอาคม แก้วดำ ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านทุ่ง นายอำพล กุลสิทธิ ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านท่าขันทอง นายเวียง ศรีลารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านห้วยเดื่อ นางทักษิณ ลิ้วสวัสดิกุล ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านป่าตึง นายคำตั๋น ทิวาคำ กำนัน ต.บ้านแซว
6 บ้านเกาะผาคำ นายภิรมย์ จันทะรังษี ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านสบกก นายนพคุณ สุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านสวนดอก นายสมฤทธิ์ สุตะวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านห้วยกว้าน นายน้อย แซ่จ๋าว ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านสันทรายกองงาม นายสงัด ใจแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านแม่แอบ นางอังสณา ดวงสถิต ผู้ใหญ่บ้าน
12 บ้านห้วยข่อยหล่อย นายกำธร แซ่เติ๋น ผู้ใหญ่บ้าน
13 บ้านห้วยน้ำเย็น นายนิพนธ์ พานพิชัย ผู้ใหญ่บ้าน
14 บ้านแซวกลาง นายณรงค์ แก้วดำ ผู้ใหญ่บ้าน
15 บ้านหัวกวาน นายสุขสันต์ อูปป้อ ผู้ใหญ่บ้าน
 
1.5  ประชากรตำบลบ้านแซว
ประชากรทั้งหมด  11,624 คน  เป็นชาย  5,902  คน  เป็นหญิง  5,722  คน    ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558  ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 บ้านแซว 378 385 763 324
2 บ้านทุ่ง 377 360 737 313
3 บ้านท่าขันทอง 333 345 678 231
4 บ้านห้วยเดื่อ 723 672 1,395 476
5 บ้านป่าตึง 606 607 1,213 824
6 บ้านเกาะผาคำ 114 122 236 109
7 บ้านสบกก 206 213 419 159
8 บ้านสวนดอก 122 131 253 103
9 บ้านห้วยกว้าน 274 279 553 137
10 บ้านสันทรายกองงาม 514 445 959 448
11 บ้านแม่แอบ 1,383 1,357 2,74q 856
12 บ้านห้วยข่อยหล่อย 297 269 566 168
13 บ้านห้วยน้ำเย็น 251 227 478 145
14 บ้านแซวกลาง 230 212 442 175
15 บ้านหัวกว๊าน 94 98 192 71
รวม 5,902 5,722 11,624 4,539
 

แผนภูมิที่ 1    สถิติประชากร  ตำบลบ้านแซว   อำเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ที่มา: ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ. เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2558
 
 
แผนภูมิที่ 2  สถิติอายุประชากร แยกตามอายุ  ตำบลบ้านแซว   อำเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                              
 
 






ที่มา: สรุปจากข้อมูล จปฐ. ของตำบลบ้านแซว ปี 2554
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3   สถิติระดับการศึกษา  ตำบลบ้านแซว   อำเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย
 
 
 
ที่มา: สรุปจากข้อมูล จปฐ. ของตำบลบ้านแซว  ปี 2557

 
แผนภูมิที่ 4   สถิติจำแนกอาชีพตำบลบ้านแซว   อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย

ที่มา: สรุปจากข้อมูล จปฐ. ของตำบลบ้านแซว  ปี 2557
 
 
 
  


2.  สภาพทางเศรษฐกิจ
 
3.1    อาชีพ ( แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.)
            อาชีพ   ประชากรส่วนใหญ่ 
1. อาชีพ
w    เกษตรกรรม
w     ค้าขาย
w     รับราชการ
w     พนักงานบริษัท
w     รับจ้าง  เป็นต้น

2. กลุ่มอาชีพ
w    กลุ่มข้าวซ้อมมือ
w    กลุ่มปักผ้าชาวเขา  เป็นต้น

3.2   หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล
            หน่วยธุรกิจในตำบล
 • ร้านขายของชำ                            w    ร้านขายวัสดุการเกษตร                                  
  ร้านขายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง         w    ร้านขายแก๊ส                                               
  ร้านขายอาหาร                            w    ร้านตัดผมและเสริมสวย                                
  ปั้มน้ำมันหัวจ่าย / ปั้มหลอด          w    บริการซ่อมรถจักรยานยนต์                            
  บริการซ่อมรถยนต์                      w    บริการเชื่อมโลหะ                                        
  โรงอิฐ                                       w    โรงสีข้าวขนาดใหญ่                          
  โรงสีข้าวขนาดเล็ก                      w    เสาสัญญาณโทรศัพท์                                   
  สถานีวิทยุชุมชน                                    
 
3.3   แรงงาน
            แรงงานที่ใช้ในการเกษตรในตำบล  ส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นสำคัญและในบางครัวเรือนที่มีสมาชิกที่มีสมาชิกไม่เพียงพอจะทำการจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตำบลเข้ามาช่วยในฤดูการผลิต  เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลผลิตแล้ว  มีแรงงานว่างงานจากภาคเกษตรกรรมจะไปทำการรับจ้างแรงงานทั่วไป
 
3.  ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1   การคมนาคม          
จากที่ทำการชั่วคราวถึงที่ว่าการอำเภอเชียงแสน  ใช้ทางหลวงหมายเลข  1229
ทางหลวงหมายเลข  1229 ผ่านพื้นที่รับผิดชอบ รวมระยะทาง   25   กิโลเมตร
ทางลาดยางของ รพช. จากหมู่ที่  3   - หมู่ที่ 8    รวมระยะทาง    6     กิโลเมตร
ทางลาดยางของ รพช. จากหมู่ที่  6   - หมู่ที่ 5    รวมระยะทาง    2     กิโลเมตร
เส้นทางดินลูกรัง รพช. จากหมู่ที่ 5  - หมู่ที่ 4    รวมระยะทาง   18     กิโลเมตร
เส้นทางดินลูกรัง รพช. จากหมู่ที่ 5  - หมู่ที่ 9    รวมระยะทาง    9      กิโลเมตร
 
            3.2   แหล่งน้ำธรรมชาติ
               แหล่งน้ำธรรมชาติ                      15         แห่ง
              
            3.3    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
               ฝาย                                          2        แห่ง
               หนองน้ำ                                   13        แห่ง
               อ่างเก็บน้ำ                                  6        แห่ง
               บ่อบาดาล                                  7        แห่ง
               ประปา                                       8        แห่ง
 
 
 
4.  ด้านสังคม
4.1        ข้อมูลด้านการศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                               จำนวน              8          แห่ง
 • หมู่ที่ 1         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซว
  หมู่ที่ 3         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขันทอง
  หมู่ที่ 4         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ
  หมู่ที่ 5         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
  หมู่ที่ 7         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบกก
  หมู่ที่ 10       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทรายกองงาม
  หมู่ที่ ๑๑      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบ
  หมู่ที่ 13       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเย็น
 •  โรงเรียนประถมศึกษา                             จำนวน              7          แห่ง
 • หมู่ที่ 1         โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว
  หมู่ที่ 4         โรงเรียนป่าไร่หลวงวิทยา
  หมู่ที่ 5         โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล
  หมู่ที่ 8         โรงเรียนบ้านสวนทองท่าขันทองสามัคคี
  หมู่ที่ 9         โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน
  หมูที่ 10       โรงเรียนบ้านศรีกองงาม
  หมู่ที่ 11       โรงเรียนแม่แอบวิทยา
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา                                จำนวน              1          แห่ง
 • หมู่ที่ 2         โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
4.2        ข้อมูลด้านการศาสนา
 • วัด                    จำนวน              11         แห่ง
  สำนักสงฆ์         จำนวน              2          แห่ง
  โบสถ์                จำนวน              8          แห่ง
4.3        ข้อมูลด้านสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล                 จำนวน        1      แห่ง
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล     ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 10   บ้านสันทรายกองงาม 
   4  คน  
      2   คน 
  •     5  คน

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล     ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 11    บ้านแม่แอบ
   2  คน  
      1   คน 
  •     2  คน
 
4.4        ข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ป้อมตำรวจ    ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6   บ้านเกาะผาคำ   จำนวน     1     แห่ง  มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำป้อมฯ จำนวน   2   นาย
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน              102       คน
  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อ.ส.ม. )     จำนวน              191       คน
 
 1.       ข้อมูลด้านข้อมูลข่าวสาร 
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                         จำนวน              15         แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำเทศบาล                         จำนวน              1          แห่ง
 
5  ด้านการเมืองการบริหาร
 
 1. ส่วนราชการของเทศบาลส่วนตำบล  ประกอบด้วย
หน่วยงานที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการ
 1. สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ส่วนการศึกษา
 
 1. อัตรากำลังของเทศบาลบ้านแซว
 

 

 
3 .ระดับการศึกษาของบุคลากร
 •       ประถมศึกษา                                                      3          คน
        มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช.                                    4          คน
        มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.                                 13         คน
        ปริญญาตรี                                                         30         คน
        ปริญญาโท                                                         6          คน       
 
4.   สถิติรายรับ – รายจ่าย เทศบาลตำบลบ้านแซว  3  ปีย้อนหลัง
 
4.1  เปรียบเทียบรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านแซว  3  ปี  ย้อนหลัง
 
ที่ แหล่งที่มารายได้ ปีงบประมาณ
2555
ปีงบประมาณ
2556
ปีงบประมาณ
2557
1.
2.
3.
4.
5.
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐจัดสรรให้
รายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้จากทรัพย์สิน
525,303.09
9,163,478.86
-
16,006,761.00
138,649.60
525,303.09
9,163,478.86
-
16,006,761.00
138,649.60
622,777.66
18,384,022.50
-
22,834,124.00
171,300.00
รวม 31,677,688.56 25,834,192.55 42,012,224.16
 
 
 
 
 
4.2  ข้อมูลด้านรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านแซว  3  ปี  ย้อนหลัง
 
ที่
 
หมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ
2555
จ่ายจริง(บาท)
ปีงบประมาณ
2556
จ่ายจริง(บาท)
ปีงบประมาณ
2557
จ่ายจริง(บาท)
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
แผนงานบริหาร (งบประจำ)
1.1 หมวดงบกลาง/เงินสำรองจ่าย
1.2 หมวดเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ
1.3 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
1.4หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค
1.6 หมวดเงินอุดหนุน
1.7 หมวดรายจ่ายอื่น
 
รายจ่ายแผนงานพัฒนา
2.1หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
2,561,762.00
2,610,133.00
1,871,873.00
14,987,845.73
 
500,947.61
3,097,248.87
-
 
 
2,033,280.00
 
1,662,151.00
3,519,534.13
1,472,611.25
12,788,726.34
 
769,985.04
3,478,798.05
-
 
 
551,120
 
1,752,229.00
7,864,800.41
1,376,097.00
14,410,687.17
 
638,240.38
4,253,225.03
1,810,886.40
 
 
3,579,184.00
  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 27,633,090.21 24,252,725.81 35,685,349.39
 
 
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th