Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแซว
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
บทที่ 4 วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา

                               
       “  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมพัฒนา เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตำบลบ้านแซว  

4.2   พันธกิจการพัฒนา
 1. โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคมีความสะดวก  รวดเร็ว
  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมและคุณภาพชีวิต
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมการเมืองและการบริหาร
  คุ้มครอง ดูแลแรละรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น
4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

       1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง
           1.1.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน
           1.2.  ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ลด  ละเลิก  ยาเสพติดและอบายมุข
           1.3.   ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้มีมาตรฐาน
           1.4.   ส่งเสริมการเผยแพร่ คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชน
           1.5.   ส่งเสริมอนุรักษ์   ฟื้นฟู  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
           1.6.   สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  และช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
           1.7.   สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
           1.8.   สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
 
       2. ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
           2.1.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อการสร้างรายได้ในชุมชน
           2.2.  สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมเพื่อการต่อยอดและการประกอบอาชีพแบบยั่งยืน
           2.3.  ส่งเสริมการพัฒนาการประกอบอาชีพ  เช่นการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานด้านการประกอบอาชีพ
           2.4.  ส่งเสริมเมล็ดพันธ์เพื่อการพัฒนาสายพันธ์ที่มีคุณภาพ
           2.5.  ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในแนวทางใหม่  โดยการพัฒนาคุณภาพการผลิต และการเพิ่มผลผลิต
           2.6.  ให้ความสำคัญในการรวมกลุ่มของชาวบ้านหรือองค์กรชุมชน
           2.7.  สร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว  สถาบันชุมชน
           2.8.  การส่งเสริมการดำเนินงานตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 
      3.  โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
            3.1.  ถนนทุกสายอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีการคมนาคมเพื่อให้การติดต่อสื่อสารและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกสบาย
            3.2.  ส่งเสริมการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  และขยายเขตไฟฟ้า
            3.3.  ส่งเสริมการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ และอื่นๆ
            3.4.  เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  และเพื่อการเกษตร
            3.5.  พัฒนาปรับปรุง  คลองบังคับน้ำ  ควบคุมการส่งน้ำ และระบายน้ำในช่วงฤดูฝน หรือช่วงน้ำหลาก  รวมทั้งขุดลอกคลองที่ตื้นเขินให้ประชาชนน้ำใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
               
         4. อนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             4.1.  ส่งเสริมให้มีการอบรม  รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             4.2.  มีการบำบัดและพื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไป
             4.3.  มีระบบการจัดการขยะให้เป็นระบบให้ถูกสุขลักษณะและความสะอาดในชุมชน

        5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการบริการ
            5.1.  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ  และเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชน  และประชาชน ด้านการเมือง  การปกครอง  การพัฒนาชุมชน
            5.2.  ส่งเสริการอบรมทัศนศึกษาดูงาน  ด้านการบริหารชุมชน  การวางแผนการพัฒนาและการนำเสนอโครงการให้กับผู้นำชุมชน 
            5.3.  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่  การดำรงชีวิต  การวางแผนครอบครัว และการมีความรับผิดชอบสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมแก้ไขปัญหา  โดยการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน  เสนอ  โครงการที่จัดพัฒนาในชุมชนตามความจำเป็น และความต้องการของประชาชน ได้มีการชี้นำจาก  ทต.บ้านแซว ในการจัดทำโครงการให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกตัวแทนชุมชนจาก หมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทุกโครงการ  และสามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง  ทั้งเรื่องการดำเนินงาน  เอกสารและงบประมาณฯลฯ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา
( Golds )
ตัวชี้วัด
( Kpls )
ข้อมูลพื้นฐาน
( Baseline )
เป้าหมาย  ( Tarets )
ปี
2556 -
2560
ปี
2556
ปี
2557
ปี2558 ปี2559 ปี2560
1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดีขึ้น
 
 
2. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
 
 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีการออกกำลังกายร้อยละ 20 ของครัวเรือนทั้งหมด
 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ มีร้อยละ 70 ของผู้ด้อยโอกาสทั้งหมด
 
ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีร้อยละ 60 ของประชาชนทั้งหมด
0 %
 
  
90 %
 
 
  
80 %
20 %
 
  
70 %
 
 
 
60 %
30 %
 
 
75 %
 
 
  
65 %
40 %
 
 
80 %
 
 
  
70 %
50 %
 
 
85 %
 
 
  
75 %
60 %
 
   
90 %
 
 

8%
 

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th