Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
บทที่ 4 วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
 
 

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา
                               
“  เทศบาลตำบลบ้านแซว  มีความเป็นเลิศในการพัฒนา  ชาวประชา   อยู่ดี   กินดี    มีความสุข
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
4.2   พันธกิจการพัฒนา
 1. โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคมีความสะดวก  รวดเร็ว
  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมและคุณภาพชีวิต
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมการเมืองและการบริหาร
  คุ้มครอง ดูแลแรละรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น
4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง
{  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน
{  ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ลด  ละเลิก  ยาเสพติดและอบายมุข
{  ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้มีมาตรฐาน
{  ส่งเสริมการเผยแพร่ คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชน
{  ส่งเสริมอนุรักษ์   ฟื้นฟู  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
{  สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  และช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
{  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
{  สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
 
               2. ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
                                {  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อการสร้างรายได้ในชุมชน
                                {  สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมเพื่อการต่อยอดและการประกอบอาชีพแบบยั่งยืน
                                {  ส่งเสริมการพัฒนาการประกอบอาชีพ  เช่นการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานด้านการประกอบ
        อาชีพ
                                {  ส่งเสริมเมล็ดพันธ์เพื่อการพัฒนาสายพันธ์ที่มีคุณภาพ
                                {  ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในแนวทางใหม่  โดยการพัฒนาคุณภาพการผลิต
       และการเพิ่มผลผลิต
                                {  ให้ความสำคัญในการรวมกลุ่มของชาวบ้านหรือองค์กรชุมชน
                                {  สร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว  สถาบันชุมชน
                                {  การส่งเสริมการดำเนินงานตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 
3.  โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
{  ถนนทุกสายอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีการคมนาคมเพื่อให้การติดต่อสื่อสารและขนส่ง
       สินค้าเกษตรสะดวกสบาย
                                {  ส่งเสริมการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  และขยายเขตไฟฟ้า
                                {  ส่งเสริมการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ และอื่นๆ
                                {  เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  และเพื่อการเกษตร
                                {  พัฒนาปรับปรุง  คลองบังคับน้ำ  ควบคุมการส่งน้ำ และระบายน้ำในช่วงฤดูฝน หรือ
        ช่วงน้ำหลาก  รวมทั้งขุดลอกคลองที่ตื้นเขินให้ประชาชนน้ำใช้เพื่อการเกษตรในช่วง
        ฤดูแล้ง
                4. อนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                {  ส่งเสริมให้มีการอบรม  รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                {   มีการบำบัดและพื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไป
                                {   มีระบบการจัดการขยะให้เป็นระบบให้ถูกสุขลักษณะและความสะอาดในชุมชน
                5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการบริการ
{  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ  และเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชน  และประชาชน
       ด้านการเมือง  การปกครอง  การพัฒนาชุมชน
{  ส่งเสริการอบรมทัศนศึกษาดูงาน  ด้านการบริหารชุมชน  การวางแผนการพัฒนาและ
        การนำเสนอโครงการให้กับผู้นำชุมชน 
{   มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่  การดำรงชีวิต  การวางแผนครอบครัว
         และการมีความรับผิดชอบสังคม
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมแก้ไขปัญหา  โดยการจัดทำเวทีประชาคม
         หมู่บ้าน  เสนอ  โครงการที่จัดพัฒนาในชุมชนตามความจำเป็น และความต้องการของ
         ประชาชน     ได้มีการชี้นำจาก  อบต.บ้านแซว
 • ในการจัดทำโครงการให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกตัวแทนชุมชนจาก
    หมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทุกโครงการ  และสามารถตรวจสอบได้ทุก
    เรื่อง  ทั้งเรื่องการดำเนินงาน  เอกสารและงบประมาณฯลฯ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา
( Golds )
ตัวชี้วัด
( Kpls )
ข้อมูลพื้นฐาน
( Baseline )
เป้าหมาย  ( Tarets )
ปี
 56-60
ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60
1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดีขึ้น
 
 
 
2. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
 
 
 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
 
ประชาชนมีการออกกำลังกายร้อยละ 20 ของครัวเรือนทั้งหมด
 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ มีร้อยละ 70 ของผู้ด้อยโอกาสทั้งหมด
 
ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีร้อยละ 60 ของประชาชนทั้งหมด
60 %
 
 
 
 
 
90 %
 
 
 
 
 
80 %
20 %
 
 
 
 
 
70 %
 
 
 
 
 
60 %
30 %
 
 
 
 
 
 
75 %
 
 
 
 
 
 
65 %
40 %
 
 
 
 
 
 
80 %
 
 
 
 
 
70 %
50 %
 
 
 
 
 
 
85 %
 
 
 
 
75 %
60 %
 
 
 
 
 
 
90 %
 
 
 
 
80 %
  4. เด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
 
 
เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาความพร้อมมีร้อยละ 70 ของการพัฒนา
 
 
 
100 %
 
 
 
 
 
70 %
 
 
 
 
75 %
 
 
 
 
80 %
 
 
 
90 %
 
 
 
100%
 
 
 

จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา
( Golds )
ตัวชี้วัด
( Kpls )
ข้อมูลพื้นฐาน
( Baseline )
เป้าหมาย  ( Tarets )
ปี
 56-60
ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ร้อยละของประชาชนที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 
 
 
6. ร้อยละของผู้เข้ารับการอนุรักษ์ฟื้นฟู  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
 
 
1. มีการส่งเสริมอาชีพในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
 
 
 
2. ร้อยละของครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า  23,000 บาท/คน/ปี
ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมดที่อยู่ในวัยเรียน
 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด
 
 
จำนวนครัวเรือนมีอาชีพเพิ่มรายได้ ร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด
 
 
 
จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ 23,000 บาท/คน/ปี  มีร้อยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมด
 
 
100 %
 
 
 
 
 
90 %
 
 
 
 
80 %
 
 
 
 
60 %
80 %
 
 
 
 
 
70 %
 
 
 
 
60 %
 
 
 
 
40 %
85 %
 
 
 
 
 
75 %
 
 
 
 
65 %
 
 
 
 
45 %
90 %
 
 
 
 
 
80 %
 
 
 
 
70 %
 
 
 
 
50 %
95 %
 
 
 
 
 
85 %
 
 
 
 
75 %
 
 
 
 
55 %
100%
 
 
 
 
 
90 %
 
 
 
 
80 %
 
 
 
 
60 %

จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา
( Golds )
ตัวชี้วัด
( Kpls )
ข้อมูลพื้นฐาน
( Baseline )
เป้าหมาย  ( Tarets )
ปี
 56-60
ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60
3. โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว
 
 
 
2.  มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างใช้ภายในตำบลอย่างเพียงพอ
 
 
 
3. พัฒนาปรับปรุง  คลองบังคับน้ำ  ควบคุมการส่งน้ำ และระบายน้ำในช่วงฤดูฝน หรือช่วงน้ำหลาก    รวมทั้งขุดลอกคลองที่ตื้นเขินให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
 
 
 
 
 
 
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมีร้อยละ 65 ของครัวเรือนทั้งหมด
 
จำนวนครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค มีร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด
 
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากปรับปรุงระบบการระบายน้ำและขุดลอกคลอง ร้อยละ
65 ของครัวเรือนทั้งหมด
 
 
 
 
85 %
 
 
 
 
 
90 %
 
 
 
 
85 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 %
 
 
 
 
 
70 %
 
 
 
 
65 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 %
 
 
 
 
 
75 %
 
 
 
 
70 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 %
 
 
 
 
 
80 %
 
 
 
 
75 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 %
 
 
 
 
 
85 %
 
 
 
 
80 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 %
 
 
 
 
 
90 %
 
 
 
 
85 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา
( Golds )
ตัวชี้วัด
( Kpls )
ข้อมูลพื้นฐาน
( Baseline )
เป้าหมาย  ( Tarets )
ปี
 56-60
ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60
4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดีขึ้น
 
 
2. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
 
ประชาชนมีการออกกำลังกายร้อยละ 20 ของครัวเรือนทั้งหมด
 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ มีร้อยละ 70 ผู้ด้อย
โอกาสทั้งหมดทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีร้อยละ 60 ของประชาชนทั้งหมด
60 %
 
 
 
 
90 %
 
 
80 %
20 %
 
 
 
 
 
70 %
 
 
60 %
30 %
 
 
 
75 %
 
 
65 %
40 %
 
 
 
80 %
 
 
70 %
50 %
 
 
 
85 %
 
 
75 %
60 %
 
 
 
90 %
 
 
80 %
5.อนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนไม่ดูแลรักษาทรัพยากร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 60 ของประชาชนทั้งหมด
80 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 %
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th