Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาฯ สี ปี 2561 - 2564 ส่วนที่ 1 - ส่วนที่ 4 /บัญชีสรุปโครงการ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ สี ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แผนพัฒนาฯ สี ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร
แผนพัฒนาฯ สี ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
แผนพัฒนาฯ สี ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
แผนพัฒนาฯ สี ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนพัฒนาฯ สีปี 2561 - 2564 สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ องค์กรประชาชน
บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 2561 - 2564
ส่วนที่ 5 การติดตามและกาารประเมินผลฯ

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th