Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายรับรายจ่าย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ครุฑ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว
เรื่อง  งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 
....................................

 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
      ข้อ  101  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ   ตามข้อ  100   โดยเิปดเผิยเพื่อให้ประชาชนทราบ
      ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร

           ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านแซว จึงขอประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
     รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้
                   
                      จึงประกาศให้ทรราบโดยทั่วกัน
                             
                              ประกาศ  ณ  วันที่ 9 ตุลาคม 2561


                                                                               ลงชื่อ    คำ  สุปัญโญ
                                                                                      (นายคำ  สุปัญโญ)
                                                                             นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว

รายงานงบประมาณคงเหลือฯ ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th