Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน
ลำดับ หน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานระดับกรม ชื่อกระบวนงาน หมายเหตุ
1 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
2 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  
3 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
4 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
5 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
6 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34  
7 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  
8 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  
9 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  
10 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
12 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การแจ้งขุดดิน  
13 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
14 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
15 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การแจ้งถมดิน  
16 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
17 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
18 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
19 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
20 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th