Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2563 - 2568
คำนำ
          สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐและรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารงาน รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามภารกิจ เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานและประสานข้อมูลสารสนเทศระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเอง เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์
          ดังนั้น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลบ้านแซว พ.ศ. 2563 – 2567 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป
 
สารบัญ
                                                          หน้า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2563 – 2567                       
ส่วนที่ 1 บททั่วไป                                                                 
          1.1 วิสัยทัศน์                                                              3
          1.2 พันธกิจ                                                               3
          1.3 เป้าหมายหลัก                                                        3
ส่วนที่ 2 ข้อมูลและสภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลบ้านแซว
          2.1 ข้อมูลทั่วไป                                                           4
          2.2 สภาพการบริหาร                                                     4
          2.3 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน                                7
          2.4 สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                              7
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์                                
          3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                9
          3.2 แผนกลยุทธ์                                                           9
ส่วนที่ 4 โครงการ แผนงาน/กิจกรรม                                           
          4.1 โครงการ                                                              11
          4.2 แผนงาน/กิจกรรม                                                    12
ส่วนที่ 5 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
          5.1 การบริหารจัดการ                                                    15
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลตำบลบ้านแซว
(พ.ศ. 2563 -2567)
 
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
          เทศบาลตำบลบ้านแซว ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธกิจตามที่กำหนดไว้
 
1.วิสัยทัศน์
          “เทศบาลตำบลบ้านแซว มีความเป็นเลิศในการพัฒนา ชาวประชา อยู่ดี กินดี มีความสุข
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
 
2.พันธกิจ
          “เทศบาลตำบลบ้านแซว จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้รู้จักนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น”
 
3.เป้าหมายหลัก
          1.) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
          2.) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบแลต่อเนื่องเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
          3.) พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน และการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ
          4.) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ
          5.) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลและสภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลบ้านแซว
2.1 ข้อมูลทั่วไป
          2.1.1 ที่ตั้ง
          เทศบาลตำบลบ้านแซว ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบ้านแซว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตาม พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 40 และมาตรา 41 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไปเล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539  และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านแซว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.2556 ปัจจุบันมีสำนักงานที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านแซวกลาง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สภาพการบริหารเทศบาลตำบลบ้านแซว
  ภารกิจโดยรวม
 อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และ พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
 1.1 อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่
 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทาง
 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
 (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
 1.2 อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใด ๆ ในเขต
เทศบาล ได้แก่
 (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
 (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 (9) เทศพาณิชย์
 1.3 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด
 
โครงสร้างองค์กร
                   โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านแซว  แบ่งออกเป็นหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังรูป โดยมีการมอบอำนาจหน้าที่ให้กับหน่วยงานในสังกัด แสดงได้ตามตารางภาคผนวก ก.

สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สภาพด้านบุคลากร
          - สภาพด้านระบบเครือข่าย
          - สภาพด้านระบบสารสนเทศ
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
ผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตำบลบ้านแซว เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร
มีผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตำบลบ้านแซว ทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน
เทศบาลตำบลบ้านแซว มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการทำงานตามภาระงาน
จุดอ่อน (Weaknesses)
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ขาดความคล่องตัวในการจัดหารครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเช่น เพื่อความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่พึ่งประสงค์
2.9 สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
มีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เลือกจำนวนมาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภัยคุกคาม (Threats)
การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกเทศบาลเมืองท่าบ่อ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
          เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของเทศบาลตำบลบ้านแซว อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้  4 ยุทธศาสตร์ได้แก่
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาอุปกรณ์พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแซว
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของเทศบาลตำบลบ้านแซว
3.2 แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
กำหนดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแซว ทุกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง
จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแซว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้มีความรู้ทักษะและศักยภาพสูงขึ้นโดยสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการฝึกอบรมและสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพที่มีกำหนดไว้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแซว
ส่งเสริมให้มีการนำชอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฎิบัติงาน
จัดหาชุดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาอุปกรณ์พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแซว
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องและสามารถบูรณาการใช้งานร่วมกันได้

ส่วนที่ 4 โครงการ แผนงาน/กิจกรรม
4.1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินของเทศบาลตำบลบ้านแซว
วัตถุประสงค์ เพื่อทำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการจัดหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการจัดทำ Mobile Application ของเทศบาลตำบลบ้านแซว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาอุปกรณ์พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแซว
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของเทศบาลตำบลบ้านแซว
วัตถุประสงค์ เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้เกิดประสิทธิภาพความคล่องตัวให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านแซว
โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล
โครงการพัฒนาระบบทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
โครงการพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
โครงการพัฒนาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management)
โครงการพัฒนาระบบการเงินการบัญชีการงบประมาณ (e-laas)
4.2 แผนงาน/กิจกรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
 
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2563 2564 2565 2566 2567
1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนักปลัดฯ
2 โครงการฝึกอบรม
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนักปลัดฯ
3 โครงการทดสอบ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของพนักงาน
- - 5,000 - - สำนักปลัดฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแซว
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2563 2564 2565 2566 2567
1 โครงการจัดหา
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มา
ใช้ในการปฏิบัติงาน
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลัดฯ
2 โครงการจัดหา
ระบบปฎิบัติการ
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฎิบัติงาน
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สำนักปลัดฯ
3 โครงการจัดทำ
Mobile Application
ของเทศบาลตำบลบ้านแซว
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สำนักปลัดฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาอุปกรณ์พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแซว
 
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ
2563 2564 2565 2566 2567
1 โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สำนักปลัดฯ
2 โครงการจัดหา
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่
จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลัดฯ
3 โครงการปรับปรุง
ระบบเครือข่าย
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สำนักปลัดฯ
4 โครงการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายไร้สาย
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สำนักปลัดฯ
5 โครงการปรับปรุง
อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนักปลัดฯ
6 โครงการจัดหาระบบ
ป้องกันการบุกรุกและ
โจมตีระบบเครือข่าย
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลัดฯ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของเทศบาลตำบลบ้านแซว
 
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2563 2564 2565 2566 2567
1 โครงการพัฒนา
ระบบงานบุคคล
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนักปลัดฯ
2 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง
3 โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สำนักปลัดฯ
4 โครงการพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e- Service) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สำนักปลัดฯ
5 โครงการพัฒนาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สำนักปลัดฯ
 

ส่วนที่ 5 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
5.1 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
          1) ให้ส่วนราชการในเทศบาลตำบลบ้านแซว จัดทำ งาน/แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้
          2) การเพิ่มเติม ปรับปรุง งาน/แผนงาน/โครงการ ตามข้อ1) สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามที่ เทศบาลตำบลบ้านแซว กำหนด
          3) การทบทวน ปรับปรุง แผนแม่บทฯเทศบาลตำบลบ้านแซว จะดำเนินการทุกๆ 3 ปี และหรือ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
          4) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ส่วนราชการในเทศบาลตำบลบ้านแซว มีหน้าที่อำนวยการ กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนฯ
          5) หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านแซว จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี  เพื่อเสนอต่อนายกเทศบาลตำบลบ้านแซว ผ่านงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
          6) งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล รวบรวมรายงาน และจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี ของ เทศบาลตำบลบ้านแซว เพื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
 
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563