Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
เรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
********************
                        ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2562 ข้อ 13 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยพิจารณาจำนวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศจำนวน
ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง และเมื่อดำเนินการการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เป็น
ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว อย่าง 3 รูปแบบ แล้ว ให้ประกาศให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เพื่อเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นั้น
                      บัดนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย  ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบการแบ่งเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  จำนวน 3 รูปแบบ  เรียงลำดับตามความเหมาะสมควรประกาศใช้เป็นเขตเลือกตั้ง
ซึ่งแต่ละรูปแบบมีพื้นที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ตามแนบท้ายประกาศนี้
เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563