Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว
เรื่อง  ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
------------------------------------------------
                  ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
                   เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแซว เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 จำนวน 33 ฉบับ ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ดังนี้
                   1. ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในเทศบาลตำบลบ้านแซว โดยให้ผู้มาติดต่อราชการ นำบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง มาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
                   2. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบ เพื่อประกอบคำขอ ให้พนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง
                   3. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้พนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้มาติดต่อราชการ
                   4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

                                  ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563


 
 คำ  สุปัญโญ
(นายคำ  สุปัญโญ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว


 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีป้ายฯ และการจดทะเบียนพาณิยช์ในสำนักงาน
 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงาน
 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงาน

 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อราชการในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว


: สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีดังนี้

 
1.ประชาชนได้รับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อราชการอย่างโปร่งใส ชัดเจน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงและ รับทราบข้อมูลการให้บริการขั้นตอน ระยะเวลาที่ต้องใช้ และช่องทางในการให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ ที่ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจนผ่านคู่มือสำหรับประชาชน ทำให้สามารถจัดเตรียมเอกสารต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้ได้อย่างครบถ้วน ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหน่วยงานของรัฐหลายครั้ง

 
2.ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อกับทางราชการ โดยประชาชนจะได้รับการอนุมัติคำขออย่างถูต้อง ตรงเวลา ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2563