Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560
       เทศบาลตำบลบ้านแซว ขอแจ้งให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแซว ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาทำการ หากพ้นดำหนดดังกล่าว แล้วท่านยังไม่ได้ไปยื่นแบบ จะต้องเสียเงินเพิ่ม (ตามมาตรา 25) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย 2510 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2534 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงด้วย
  - ใบ้เสร็จภาษีป้ายปีที่ล่วงมาแล้ว
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - ใบเสร็จร้านรับทำป้าย
  - แผนที่พอสังเขป 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th