Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตําบลบ้านแซว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
       ด้วย กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านแซว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ดําเนินการจัดเก็บภาษีบํารุง ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ในเขตเทศบาลตําบลบ้านแซว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลบ้านแซว และเป็นการออกบริการให้ประชาชน สะดวก รวดเร็ว ในการชําระภาษี และช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของ ประชาชน โดยเทศบาลตําบลบ้านแซวมีเป้าหมายออกให้บริการรับชําระภาษีให้ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล บ้านแซวทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการออกให้บริการรับชําระภาษี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดการออกบริการรับชําระภาษีตามวัน เวลา และสถานที่ได้กําหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารที่แนบมาด้วย
 
กำหนดการออกให้บริการ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th