Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3
    โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแซว ขนาด กว้าง 10.. เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 4.30 เมตร
เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดจ้าง
-  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้อาคารเอนกประสงค์สำหรับการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน
รายละเอียดของพัสดุที่จัดจ้าง
-  งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง
ราคามาตรฐาน/ราคากลาง
-  จำนวนเงิน 250,000 บาท
วงเงินที่จัดจ้าง
-  เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท
กำหมดเวลาส่งมอบงาน
- สงมอบผลสำเร็จของงานทั้งหมดภายใน 45 วัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 3102

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th