Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-2564
       ตาม พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2808 มาตรา 24, 29, 30 ได้กำหนดให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา 16 แบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่นให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะ 4 ปีนั้น
       เพื่อให้การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ห่างไกลจาก สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้ได้รับบริการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เทศบาลตำบลบ้านแซวจึงเห็นความสำคัญของการออกให้บริการประชาชน ซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และเสียภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแซว
เอกสารสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
       1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)
       2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  (เจ้าของที่ดิน)
       3.  สำเนาเอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก, สปก.4-01  ถ่ายเอกสารด้านหน้าและด้านหลัง ทุกแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแซว
       4.  ***กรณีให้ผู้อื่นมายื่นแทน ให้เตรียมเอกสารข้อ 1 - 3 ของเจ้าของที่ดินมาให้ครบ
เอกสารที่แนบมาด้วยนี้
       -  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561-2564
       -  กำหนดการออกนอกพื้นที่
 
- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561-2564 - กำหนดการออกนอกพื้นที่
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th