Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองยาก บ้านเกาะผาคำ หมู่ที่ 6
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองยาก บ้านเกาะผาคำ หมู่ที่ 6
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.................................................................................
                  
       ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านแซวได้ จ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองยาก บ้านเกาะผาคำ หมู่ที่ 6 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
       ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการข้างต้น  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูนทรัพย์วุสดุก่อสร้าง (0573536000024) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 327,000.00 บาท (-สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว เทศบาลตำบลบ้านแซว จึงขอประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ไว้ ณ ที่นี้
       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ  วันที่  25  เมษายน  ๒๕๖๒
 
 
คำ  สุปัญโญ
(นายคำ  สุปัญโญ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2562