Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อการขนส่ง สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดเตรียมไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของเทศบาลตำบลบ้านแซว
วงเงินที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 688,000.00 บาท (-หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
ราคากลาง/ราคาอ้างอิง
688,000.00 บาท (-หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
ราคากลางอ้างตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน สิงหาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 114 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
วิธีการจัดหา
ครั้งนี้จัดซื้อโดย สอบราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติ่มถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 เนื่องจากการซื้อครั้งนี้มีราคาเกิน 100,000.00 บาท แต่ไม่เดิน 2,000,000.00  บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2560

ผู้ที่สนใจเสนอราคาสามารถดูได้ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
หรือติดต่อเทศบาลตำบลบ้านแซว ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาทำการ
โทร. 053-181241 

 
ประกาศเทศบาลตำลบ้านแซว เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
คุณลักษณะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th