Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
Responsive image
Responsive image
นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
Responsive image
Responsive image
นางพูนทรัพย์ วงค์ชัย
ครูชำนาญพิเศษ คศ.3
Responsive image
นางละม่อม ชัยศิลปิน
ครูชำนาญการ คศ.2
Responsive image
นางสาวกรภทร์ ปงกันมูล
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
Responsive image
นางสาววรินกร ทะนันชัย
ครูชำนาญการ คศ.2
Responsive image
นางรัชภรณ์ แก้ววงค์
ครู คศ.1
Responsive image
นางนวลจันทร์ มูลชมภู
ครูชำนาญการ คศ.2
Responsive image
นางพรรณีย์ เสนางาม
ครู คศ.1
Responsive image
นางสาวภัสสกาวัลย์ นวลจันทร์
ครู คศ.1
Responsive image
นายกฤตภาส อุดมศิลป์
ครูชำนาญการ คศ.2
Responsive image
นางสาวมลิวัลย์ แก้วดำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
Responsive image
นายบรรจง สอนสุกอง
พนักงานทั่วไป
Responsive image
นางเปมิการ์ คำภีระ
พนักงานทั่วไป
Responsive image
นายศักดาฤทธิ์ ศรีเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายคมสรรค์ แก้วดำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางสาวรุจิเรข หมายดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายฤษณะ เมืองคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางอำไพ สอนสุกอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th