Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Responsive image
นางสาวจินตนา สุขสิงห์คลี
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแซว หมู่ที่ 1
Responsive image
นางสุกัญญา ฟูมา
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแซว หมู่ที่ 1
Responsive image
นางพรทิพย์ ทองคำ
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแซว หมู่ที่ 1
Responsive image
นางสาวสายรุ้ง วะรีวะราช
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแซว หมู่ที่ 1
Responsive image
นางสุวิมล สีลารักษ์
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3
Responsive image
นางสาวใหม่เจียว แซ่เติ้น
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยดื่อ หมู่ที่ 4
Responsive image
นางฟามเฟย แซ่ฟุ้ง
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยดื่อ หมู่ที่ 4
Responsive image
นางอินที กันแก้ว
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5
Responsive image
นางสาวมนปิยารัตน์ เจิมเฉลิม
ครู คส.2
Responsive image
นางสาายฝน แซ่ฟุ้ง
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 13
Responsive image
นางสาวภัสสรา นกงาน
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11
Responsive image
นางพรพรรณ ไอสาม
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11
Responsive image
นางนฤมล แซ่ลี
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th