Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวกัญญานัฐ กระทง
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง
รองปลัดเทศบาล
Responsive image
นางพัชรียา สิงห์ธนะ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
Responsive image
นางวิมลรัตน์ ยาวิชัยป้อง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Responsive image
นางสาววิไลวรรณ จันทาพูน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
Responsive image
นางสาวรุ้งฤทัย ใจแก้ว
นิติกร ชำนาญการ
Responsive image
นายสถาพร แก้วดำ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
Responsive image
นางสาวกันญาวีร์ สุขเกษม
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Responsive image
นางศศิมาพร จอมสวรรค์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายจักรพล ขันใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวสายเพ็ชร สุปัญโญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวฐานิกา ใจคำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายนำทัพ แก้วดำ
พนักงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวภรณ์ทิพย์ ปัญญา
พนักงานทั่วไป
Responsive image
นายภนุพงศ์ แก้วดำ
พนักงานทั่วไป
Responsive image
นายสุรศักดิ์ แก้วดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร
Responsive image
นางอุษณีย์ แก้วดำ
คนครัว
Responsive image
นายภูวเดช พิทักเจริญเดช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายทรงวุฒิ แก้วดำ
พนักงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวพรสุดา โวยยือกู่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายชาญเดช หมุดใหม่
พนักงานทั่วไป
Responsive image
นายมานิตย์ สลีสองสม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
จิรสิน กันทะดง
พนังงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางสาวภัณฑิลา พิทักเจริญเดช
พนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th